Asset Protection Trust (APT)

Co je to Asset Protection Trust (APT)?

Ačkoli zahraniční fondy ochrany aktiv mohou poskytnout účinnou ochranu před zabavením majetku nařízeným americkým soudem, vystavují majetek také potenciálním ekonomickým a politickým rizikům spojeným s jurisdikcí, v níž je zahraniční účet veden.

Pochopení Asset Protection Trusts

APT obsahují složité regulatorní požadavky, například že jsou neodvolatelné. APT umožňují příležitostné rozdělení, ale k tomuto rozdělení může dojít pouze na základě uvážení nezávislého správce. Tyto svěřenské fondy také obsahují ustanovení o rozhazovačnosti, kdy příjemce nemůže prodat, utratit nebo vydat svěřenský majetek bez zvláštních ustanovení.

Důvěry na ochranu majetku jsou velmi komplikovanou formou trustu a jako takové nejsou pro každého.

Dva typy APT

Vnitrostátní APT

Největší nevýhodou domácích trustů je, že váš majetek stále sídlí v právním systému USA, což je vystavuje riziku soudních příkazů, jako jsou zástavní práva nebo rozsudky; federální zákony o bankrotu a různé státní zákony. Domácí APT jsou navíc nové a jako takové postrádají důvěryhodnost prokázané judikatury; což by se mohlo ukázat jako zničující, pokud by došlo k žalobě nebo rozsudku proti vaší pozůstalosti.

Zahraniční APT

Zahraniční trusty na ochranu aktiv jsou také známé jako „offshore“ trusty, protože jsou často drženy na offshore účtu. Tyto trusty jsou založeny v jurisdikcích mimo USA, jako jsou Cookovy ostrovy a Britské Panenské ostrovy. Ačkoli jsou obvykle nákladnější než jejich domácí protějšky, zahraniční trusty na ochranu aktiv mají přísnější opatření na ochranu soukromí než jejich americké protějšky, takže nabízejí ještě účinnější ochranu vašich aktiv. Další výhodou je, že jurisdikce, které se propagují jako offshore daňové ráje, obvykle nevynucují americké rozsudky proti aktivům trustů vytvořených v jejich jurisdikcích.

Klíčové způsoby

APT jsou komplexní formou důvěry

Než založíte fond na ochranu majetku, měli byste důkladně pochopit APT a jejich důsledky. Většina z nich vstupuje do těchto fondů spolu s pomocí svého finančního plánovače.

Doporučujeme:  Rasa a inteligence

Financování APT

Převod majetku

Proces převodu aktiv do APT je kritický, který vyžaduje shromáždění širokého spektra kvalifikovaných a důvěryhodných profesionálů od finančních plánovačů a právníků až po pojišťovací makléře a mnohé mezi tím.Dále je zde několik složitých právních překážek, které je třeba překonat, protože každé aktivum zvažované pro převod do APT musí být vyhodnoceno z různých úhlů pohledu včetně jeho vlivu na právní ochranu, zdanění, obchodní a růstový potenciál a budoucí rozdělení do manželů a dědiců.

Další úvahy

A konečně, APT je navržen tak, aby měl svůj nejpodstatnější vztah ke státu, kde je fond vytvořen – nikoliv ke státu sídla zakladatele – protože v úzce sporné právní bitvě by mohlo být určující umístění majetku fondu.

V důsledku toho, případ od případu, může být moudré zvážit převedení určitých aktiv – jako jsou cenné papíry a peněžní účty, cenné a rizikové obchodní a rekreační aktiva, nemovitosti a usazovací podniky – do LLC.