Kdo je Joseph Schumpeter?

Klíčové způsoby

Raný život a vzdělávání

Schumpeter se narodil na Moravě (dnes Česká republika) v roce 1883 německým rodičům. Vystudoval ekonomii u prapředků rakouské školní tradice, včetně Friedricha von Wiesera a Eugena von Bohm-Bawerka. Schumpeter působil jako ministr financí v rakouské vládě, prezident soukromé banky a univerzitní profesor. V letech 1925 až 1932 Schumpeter předsedal na univerzitě v Bonnu.

V roce 1932 se přestěhoval do Spojených států, aby učil na Harvardu. O patnáct let později, v roce 1947, se stal prvním imigrantem, který byl zvolen prezidentem Americké ekonomické asociace.

Počátkem 20. století se vedle statických a matematicky orientovaných modelů všeobecné rovnováhy rozvíjela i ekonomická věda ve Spojených státech a Velké Británii. Schumpeterova práce se občas lišila, charakterizovala kontinentální evropský přístup – více odstupňovaný a méně hypotetický – i když některé jeho teorie vycházely i z walrasijské všeobecné rovnováhy.

Pozoruhodné úspěchy a teorie

Creative Destruction

Schumpeterův nejtrvalejší odkaz pocházel z šestistránkové kapitoly Kapitalismus, socialismus a demokracie nazvané „Proces tvořivé destrukce“.

V této kapitole Schumpeter nabídl nový, jedinečný vhled do toho, jak ekonomiky rostou, a prudce se odchýlil od tradičních ekonomických výroků své doby, které tvrdily, že trhy pasivně směřují k rovnováze, dokud se nevytratí ziskové marže. Místo toho, tvrdil Schumpeter, ekonomický pokrok není postupný a mírový, ale spíše nesouvislý, náhlý a někdy nepříjemný. Ekonom použil termín „kreativní destrukce“ k popisu demontáže dlouholetých postupů s cílem uvolnit místo novým technologiím, novým druhům výrobků, novým metodám výroby a novým distribučním prostředkům.

Stávající společnosti se musí rychle přizpůsobit novému prostředí (nebo zkrachovat). Zní-li to poněkud darwinovsky – je to tak, naznačil Schumpeter: „proces průmyslové mutace – smím-li použít tento biologický termín – který ustavičně mění ekonomickou strukturu zevnitř, ustavičně ničí tu starou, ustavičně vytváří novou“, jak napsal. „Thisprocess kreativní destrukce je základním faktem kapitalismu.“

Podnikání

V mnoha ohledech Schumpeter vnímal kapitalismus jako jakousi probíhající revoluci, která narušuje současnou společenskou a ekonomickou hierarchii. A v rámci tohoto systému se podnikatel stává revolucionářem, který narušuje zavedený řád, aby vytvořil dynamickou změnu.

Doporučujeme:  Aval

Schumpeter je považován za prvního učence, který představil světu koncept – nebo alespoň ekonomický význam – podnikání. Přišel s německým slovem Unternehmergeist, což znamená podnikatel-duch, a dodal, že tito jedinci ovládají ekonomiku, protože jsou zodpovědní za realizaci inovací a technologických změn.

Podnikatelé jsou často vůdčí silou tvůrčí destrukce, protože prosazují nové produkty, technologie a/nebo výrobní metody, které poskytují impuls ke změně. Podnikatelské inovace a experimentování neustále ničí status quo a zavádějí novou rovnováhu, což umožňuje vyšší životní úroveň.

Obchodní cykly

Tyto teorie navazují na Schumpeterovu víru v přítomnost hospodářských cyklů.

Podle Schumpeterovy analýzy byly dějiny kapitalismu přerušovány dlouhými a krátkými vlnami. Dlouhá vlna je vyvolána vznikem nového souboru technologií a odvětví. Podle této teorie lze předpovědět, že k významnému pokroku v inovacích dojde každých 50 nebo 100 let.

„Vyjma velmi málo případů, kdy se vyskytnou potíže, je možné historicky i statisticky započítat šest Juglarů [8-10-letých hospodářských cyklů] na Kondratieffa [50-60 let] a tři Kitchiny [40 měsíců] na Juglara – ne jako průměr, ale v každém jednotlivém případě,“ napsal Schumpeter ve své knize Teorie ekonomického rozvoje, vydané v roce 1911.

Příklad Schumpetariánské teorie

Internet je jedním z nejlepších příkladů tvůrčí destrukce, termín, který Schumpeter zavedl k popisu demontáže dlouholetých postupů s cílem uvolnit místo novým technologiím, novým druhům výrobků, novým metodám výroby a novým distribučním prostředkům. Stávající společnosti se musí rychle přizpůsobit novému prostředí (nebo zkrachovat).

Nástup internetu způsobil, že mnoho produktů, způsobů výroby a distribučních prostředků zastaralo. Způsobil také drastické omezení mnoha pracovních míst, včetně rolí bankovních pokladních, sekretářek, cestovních kanceláří a zaměstnanců maloobchodních prodejen. Se vzestupem technologií mobilního internetu trpěli také vydavatelé tištěných materiálů – od časopisů po mapy.

Internet spolu s dalšími inovacemi v oblasti informačních technologií – mikroprocesorem, laserem, optickými vlákny a satelitními technologiemi – to vše zásadně změnilo způsob vedení tohoto byznysu.

Joseph Schumpeter vs. John Maynard Keynes

Během mnoha let ve veřejném životě si Schumpeter vytvořil neformální rivalitu s dalšími velkými ekonomickými mysliteli západu, včetně Johna Maynarda Keynese, Irvinga Fishera, Ludwiga von Misese a Friedricha Hayeka. Jeho práce byla zpočátku zastíněna některými z těchto současníků, zejména Keynesem. Přestože se narodili jen několik měsíců po sobě, dvojice měla radikálně odlišné názory.

Doporučujeme:  Sociální úsudek

Ve své rané kariéře se Schumpeter vysmíval používání statistických agregátů v ekonomické teorii – což byl pravděpodobně pokus o Keynese – ve prospěch zaměření se na individuální volbu a akci.

Keynes pohlížel na ekonomiku jako na zdravou, když byla ve statické rovnováze. Schumpeter tuto teorii odmítl s tvrzením, že rovnováha není zdravá a že hybnou silou ekonomiky jsou inovace. Oba měli také protichůdné názory na vládní intervence. Keynes věřil, že trvalé rovnováhy prosperity lze dosáhnout měnovou politikou centrální banky. Schumpeter tvrdil, že vládní intervence zvýšily inflaci a zničily ekonomiku.

Internet je jedním z nejlepších příkladů tvůrčí destrukce, termín, který Schumpeter zavedl k popisu demontáže dlouholetých postupů s cílem uvolnit místo novým technologiím, novým druhům výrobků, novým metodám výroby a novým distribučním prostředkům. Stávající společnosti se musí rychle přizpůsobit novému prostředí (nebo zkrachovat).

Nástup internetu způsobil, že mnoho produktů, způsobů výroby a distribučních prostředků zastaralo. Způsobil také drastické omezení mnoha pracovních míst, včetně rolí bankovních pokladních, sekretářek, cestovních kanceláří a zaměstnanců maloobchodních prodejen. Se vzestupem technologií mobilního internetu trpěli také vydavatelé tištěných materiálů – od časopisů po mapy.

Internet spolu s dalšími inovacemi v oblasti informačních technologií – mikroprocesorem, laserem, optickými vlákny a satelitními technologiemi – to vše zásadně změnilo způsob vedení tohoto byznysu.

Jaké jsou dějiny ekonomické analýzy Josepha Schumpetera?

V době své smrti, v roce 1950, pracoval Schumpeter na nové knize Dějiny ekonomické analýzy. V knize se Schumpeter pokouší o kompletní historii oboru ekonomie, od starověkého Řecka až po současnost (konec druhé světové války). Nejen na ekonomii, kniha také sledovala historii politických a filozofických myšlenek a sloužila jako záznam významných událostí.

Přestože Historie ekonomické analýzy nebyla nikdy zcela dokončena, získala uznání jako důležitá práce, a to díky svému širokému rozsahu a originálnímu zkoumání významných historických událostí. Mezi významná témata, kterými se zabývá, patří techniky ekonomické analýzy, současný vývoj v jiných vědách a sociologie ekonomie.

Doporučujeme:  Účetní hodnota

Čemu věřil Joseph Schumpeter, že zničí kapitalismus?

Schumpeter věřil, že kapitalismus bude nakonec jeho úspěchem zničen. Předpokládal, že ekonomický systém nakonec vytvoří velkou intelektuální třídu, která přežije útokem na systém soukromého vlastnictví a svobody, která je nezbytná pro udržení vlastní existence. Přestože Schumpeter předpovídal zánik kapitalismu, byl jeho horlivým zastáncem.

Co je Inovační teorie zisku Josepha Schumpetera?

Schumpeter věřil, že cílem je zavést úspěšné, no, inovace. Inovační teorie zisku tvrdí, že hlavní funkcí podnikatele je zavést, no, inovace – což Schumpeter definoval jako jakoukoli novou politiku, která snižuje celkové výrobní náklady nebo zvyšuje poptávku po produktech. Jakýkoliv zisk, který podnikatel z tohoto úsilí získá, je formou odměny za jeho výkon. Tvorba inovací byla prvním krokem na cestě k úspěchu a ekonomickému zisku pro podnikatele.

Co je Schumpeterův růst?

Schumpeterův růst je ekonomický růst, který je poháněn inovacemi a řízen procesem tvůrčí destrukce. Byly vytvořeny formální ekonomické modely, které operacionalizují Schumpeterovu představu tvůrčí destrukce. Tyto modely růstu pomáhají ekonomům pochopit roli konkurence, dynamiky firem a mezipodnikové a mezisektorové realokace.

The Bottom Line

Práce Josepha Schumpetera zpočátku sklidila jen malý ohlas, částečně díky velké popularitě jeho současníka Johna Maynarda Keynese. To se časem změnilo a dnes je považován za jednoho z největších ekonomů moderní doby. Představil koncept podnikatele a vliv podnikání na ekonomické systémy. Jeho teorie tvůrčí destrukce se stala středobodem moderního myšlení o tom, jak se ekonomiky vyvíjejí – zejména ty kapitalistické.