Období oceňování

Co je to oceňovací období?

Období oceňování je interval na konci daného časového období, během kterého se určuje hodnota variabilních investičních opcí. Oceňování je výpočet hodnoty produktu a obvykle ho provádějí odhadci na konci každého obchodního dne.

Klíčové způsoby

Pochopení oceňovacího období

Období oceňování se vztahuje na investiční produkty, jako jsou variabilní anuity a některé životní pojistky.

Hodnota zakázky variabilní anuity bude záviset na výkonnosti jejích investic.

Variabilní anuita nabízí potenciál pro větší výdělky a větší výplaty, ale vzhledem ke každodennímu oceňování jsou variabilní anuity spojeny s větším rizikem než jiné druhy anuit, například fixní odložené anuity.

Výpočet současných a budoucích hodnot

Při přemýšlení o oceňování je užitečné porozumět procesu. Pokud jde o oceňování a anuity, existují vzorce současné a budoucí hodnoty.

Současná hodnota

Současná hodnota anuity je dnešní hodnota budoucích plateb z anuity při započtení stanovené míry návratnosti nebo diskontní sazby. Budoucí peněžní toky anuity se snižují diskontní sazbou. Čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota anuity.

Tento výpočet vychází z konceptu časové hodnoty peněz, který říká, že dolar má nyní větší hodnotu než dolar vydělaný později. Tento koncept znamená, že příjem peněz dnes má větší hodnotu než příjem stejného množství peněz v budoucnu, protože peníze dnes mohou být investovány v dané míře návratnosti.

Například získání jednorázové částky ve výši 10 000 dolarů dnes má větší hodnotu než získání 1 000 dolarů ročně po dobu deseti let. Jednorázová částka, pokud se investuje dnes, bude mít na konci desetiletí větší hodnotu než přírůstkové investice ve výši 1 000 dolarů za kus. To platí i v případě, že se investuje se stejnou úrokovou sazbou.

Budoucí hodnota

Znalost budoucí hodnoty (FV) běžného anuitního vzorce je užitečná tehdy, když investor ví, kolik může investovat za období po určitou dobu a chce zjistit, kolik bude mít v budoucnu. FV je užitečná znalost také při splácení úvěru, protože pomáhá vypočítat celkové náklady úvěru.

Doporučujeme:  Offshore

Výpočet budoucí hodnoty anuity vyžaduje výpočet budoucí hodnoty každého peněžního toku za určité období. Anuity mají určitý počet peněžních toků. Výpočet budoucí hodnoty vyžaduje vzít hodnotu každého peněžního toku, započítat původní investici a úrokovou sazbu a sečíst tyto hodnoty dohromady, aby se určila kumulovaná budoucí hodnota.

Příklad oceňovacího období

Při oceňování anuity se vypočítávají současné a budoucí hodnoty. Je důležité mít na paměti, že do výpočtů se započítávají úrokové sazby a inflace.

Co je nárok na důchod?

Dlužná anuita je situace, kdy je platba požadována na začátku období. Nejčastějším příkladem je situace, kdy pronajímatel požaduje, aby se nájemné platilo na začátku nájemního cyklu. Jiným, komplikovanějším příkladem by byla splatná doživotní anuita, kdy pojišťovna požaduje platby na začátku každého období, stejně jako v případě pronajímatele.

Jaký je rozdíl mezi nárokem na důchod a běžným důchodem?

Hlavní rozdíl mezi splatnou anuitou a běžnou anuitou je v tom, kdy jsou platby požadovány. Splatné anuity jsou požadovány na začátku období, zatímco běžná anuita vyžaduje platbu na konci. Splátky anuity mají tendenci zvýhodňovat příjemce, protože mu poskytují přístup ke kapitálu na začátku období, který pak může použít k investování.

Co je ocenění korporace?

Ocenění korporace se liší od ocenění anuitou. Existuje mnohem více aspektů, které je třeba vzít v úvahu při oceňování korporace, jako jsou aktiva, dluhy, výnosy, potenciál pro expanzi a další. Korporace může být oceněna za účelem určení spravedlivé ceny akcií, při vyplácení vlastního kapitálu akcionářům nebo při vstupu nebo zvažování likvidní události.

Co je doba pojištění důchodu?

Doba anuity je doba, kdy anuita začne vyplácet platby investorovi. To se liší od doby akumulace anuity, tedy doby, kdy investor vyplácí anuitu.