Parita úrokových sazeb (IRP)

Co je parita úrokových sazeb (IRP)?

Parita úrokových sazeb (IRP) je teorie, podle které se rozdíl úrokových sazeb mezi dvěma zeměmi rovná rozdílu mezi forwardovým a okamžitým směnným kurzem.

Klíčové způsoby

Parita úrokových sazeb

Pochopení parity úrokových sazeb (IRP)

Parita úrokových sazeb (IRP) hraje zásadní roli na devizových trzích propojením úrokových sazeb, spotových směnných kurzů a devizových kurzů.

IRP je základní rovnice, která upravuje vztah mezi úrokovými sazbami a měnovými kurzy. Základním předpokladem IRP je, že zajištěné výnosy z investování v různých měnách by měly být stejné, bez ohledu na jejich úrokové sazby.

IRP je koncept bezarbitráže na devizových trzích (současný nákup a prodej aktiva za účelem zisku z rozdílu v ceně). Investoři nemohou uzamknout aktuální kurz v jedné měně za nižší cenu a pak koupit jinou měnu od země nabízející vyšší úrokovou sazbu.

Vzorec pro IRP je:

F

0

=

S

0

×

(

1

+

i

c

1

+

i

b

)

kde:

F

0

=

Forward Rate

S

0

=

Spotová sazba

i

c

=

Úroková sazba v zemi

c

i

b

=

Úroková sazba v zemi

b

\begin{aligned} &F_0 = S_0 \times \left ( \frac{ 1 + i_c }{ 1 + i_b } \right ) \\ &\textbf{where:}\\ &F_0 = \text{Forward Rate} \\ &S_0 = \text{Spotová sazba} \\ &i_c = \text{Úroková sazba v zemi }c \\ &i_b = \text{Úroková sazba v zemi }b \\\ \end{aligned}

​F0​=S0​×(1+ib​1+ic​)where:F0​=Forward RateS0​=Spot Rateic​=Úroková sazba v zemi cib​=Úroková sazba v zemi b​

Forward Exchange Rate

Pochopení forwardových kurzů je pro IRP zásadní, zejména pokud se týká arbitráže. Forwardové kurzy měn jsou směnné kurzy v budoucím okamžiku, na rozdíl od spotových kurzů, které jsou aktuálními kurzy. Forwardové kurzy jsou k dispozici od bank a obchodníků s měnami pro období od méně než jednoho týdne až po pět a více let. Stejně jako u spotových měnových kotací jsou forwardy kotovány s rozptylem nabídky a poptávky.

Rozdíl mezi forwardovou a spotovou sazbou se označuje jako swapové body.Pokud je tento rozdíl (forwardová sazba minus spotová sazba) kladný, označuje se jako forwardová prémie; záporný rozdíl se označuje jako forwardová sleva.

Doporučujeme:  Teoretický Dow Jonesův index

Měna s nižšími úrokovými sazbami se bude obchodovat s forwardovou prémií ve vztahu k měně s vyšší úrokovou sazbou. Například americký dolar se obvykle obchoduje s forwardovou prémií vůči kanadskému dolaru. Naopak kanadský dolar se obchoduje s forwardovou prémií vůči americkému dolaru.

Krytá vs. nekrytá parita úrokové sazby

O IRP se říká, že je „kryta“, pokud by podmínka zákazu arbitráže mohla být splněna použitím forwardových kontraktů ve snaze zajistit se proti devizovému riziku. Naopak IRP je „nekryta“, pokud by podmínka zákazu arbitráže mohla být splněna bez použití forwardových kontraktů k zajištění proti devizovému riziku.

Vztah se odráží ve dvou metodách, které může investor použít pro konverzi cizí měny na americké dolary.

První možností, kterou si investor může zvolit, je investovat zahraniční měnu lokálně za zahraniční bezrizikový kurz po určité období. Investor by pak současně uzavřel dohodu o forwardovém kurzu pro přepočet výnosů z investice na americké dolary za použití forwardového kurzu na konci investičního období.

Druhou možností by bylo převést cizí měnu na americké dolary okamžitým směnným kurzem a poté dolary investovat po stejnou dobu jako u možnosti A při místním (americkém) bezrizikovém kurzu. Pokud neexistují žádné arbitrážní příležitosti, peněžní toky z obou možností jsou stejné.

Arbitráž je definována jako současný nákup a prodej stejného aktiva na různých trzích s cílem profitovat z nepatrných rozdílů v kótované ceně aktiva. V devizovém světě arbitrážní obchodování zahrnuje nákup a prodej různých měnových párů s cílem využít případné cenové neefektivity.

IRP byla kritizována na základě předpokladů, které s ní přicházejí. Například krytý model IRP předpokládá, že existuje nekonečně mnoho finančních prostředků dostupných pro měnovou arbitráž, což samozřejmě není reálné. Když nejsou k dispozici futures nebo forwardové kontrakty k zajištění, nekrytá IRP nemá tendenci držet v reálném světě.

Doporučujeme:  Poplatek SEC

Kryté úrokové sazby Paritní příklad

Předpokládejme, že australské státní pokladniční poukázky nabízejí roční úrokovou sazbu 1,75%, zatímco americké státní pokladniční poukázky nabízejí roční úrokovou sazbu 0,5%. Pokud by se investor ve Spojených státech snažil využít australských úrokových sazeb, musel by vyměnit americké dolary za australské dolary, aby si mohl koupit státní pokladniční poukázku.

Poté by investor musel prodat jednoletou forwardovou smlouvu za australský dolar. Podle kryté IRP by však transakce měla výnos pouze 0,5%; jinak by byla porušena podmínka zákazu arbitráže.

Jaký je koncepční základ pro IRP?

IRP je základní rovnice, která upravuje vztah mezi úrokovými sazbami a měnovými kurzy. Její základní premisou je, že zajištěné výnosy z investování do různých měn by měly být stejné, bez ohledu na jejich úrokové sazby. V podstatě by arbitráž (současný nákup a prodej aktiva za účelem zisku z rozdílu v ceně) měla existovat na devizových trzích. Jinými slovy, investoři nemohou uzamknout aktuální směnný kurz v jedné měně za nižší cenu a poté koupit jinou měnu ze země nabízející vyšší úrokovou sazbu.

Co jsou forwardové kurzy?

Forwardové kurzy měn jsou směnné kurzy v budoucím okamžiku, na rozdíl od spotových směnných kurzů, což jsou aktuální kurzy. Forwardové kurzy jsou k dispozici od bank a obchodníků s měnami pro období od méně než jednoho týdne až po pět a více let. Stejně jako u spotových měnových kotací jsou forwardy kotovány s rozptylem nabídky a poptávky.

Co jsou Swap body?

Rozdíl mezi forwardovou a spotovou sazbou se označuje jako swapové body. Pokud je tento rozdíl (forwardová sazba minus spotová sazba) kladný, označuje se jako forwardová prémie; záporný rozdíl se označuje jako forwardová sleva. Měna s nižšími úrokovými sazbami se obchoduje s forwardovou prémií ve vztahu k měně s vyšší úrokovou sazbou.

Doporučujeme:  Termín Jistá důchod

Jaký je rozdíl mezi krytou a nekrytou IRP?

Na IRP se údajně vztahuje, pokud by podmínka zákazu arbitráže mohla být splněna použitím forwardových kontraktů ve snaze zajistit se proti devizovému riziku. Naopak IRP je odhalena, pokud by podmínka zákazu arbitráže mohla být splněna bez použití forwardových kontraktů k zajištění proti devizovému riziku.