Právo na předplatné

Co je správné předplatné?

Upisovací právo je právo stávajících akcionářů společnosti ponechat si stejné procento vlastnictví upisováním nových emisí akcií za tržní ceny nebo pod nimi. Upisovací právo je obvykle vynucováno využitím nabídek práv, které akcionářům umožňují vyměnit práva na akcie kmenových akcií za cenu obecně nižší, než za jakou se akcie v současnosti obchodují.

Upisovací práva jsou také známá jako „upisovací privilegium“, „předkupní právo“ nebo „právo proti rozmělnění“ akcionáře. Emise upisovacích práv zvyšuje počet akcií na trhu, což vede k rozmělnění hodnoty každé akcie.

Klíčové způsoby

Vydání práv k akciím

Jak fungují práva na předplatné

Práva na úpis nejsou nutně zaručena všemi společnostmi, ale většina z nich má ve svých stanovách určitou formu ochrany proti rozmělnění. Pokud je tato výsada udělena, mohou akcionáři nakoupit další akcie poměrným dílem předtím, než jsou nabídnuty sekundárním trhům. Tato forma ochrany proti rozmělnění může být dobrá až 30 dní, než společnost hledá nové investory na širším trhu.

Pokud akcionáři neuplatní svá upisovací práva, bude jejich vlastnictví rozmělněno. Většina upisovacích práv je nepřevoditelná, pokud to emitent nepovolí. Pokud jsou převoditelná, mohou být obchodována na burze. V některých případech jsou také nabízena nadlimitní práva, kdy akcionáři, kteří plně uplatnili svá práva, mohou upisovat další akcie, opět poměrným dílem.

Investoři obdrží oznámení o svém upisovacím právu poštou (od samotné společnosti) nebo prostřednictvím svých makléřů či uschovatelů.

Kritika práv k předplatnému

Zatímco vydání upisovacích práv může pro stávající akcionáře představovat příležitost k nákupu většího počtu akcií za zvýhodněnou cenu, upisovací práva mají určité nevýhody. Hlavní nevýhodou je, že akcie se ředí, když společnost navýší kapitál prostřednictvím druhotné nabídky. Pokud akcionář neuplatní svá upisovací práva a nenakoupí další akcie, bude jeho vlastnictví ředěno.

Doporučujeme:  Aguinaldo

Oznámení o sekundární nabídce také často vede k poklesu ceny akcií, protože někteří investoři na zprávu reagují odprodejem akcií. Vyhlídka na rozmělnění akcií bude obecně negativní pro cenu akcií a pro původní sentiment investorů.

Existuje několik varovných signálů, o kterých by si investoři měli být vědomi a které by mohly naznačovat, že společnost zvažuje zavedení sekundární nabídky. Pokud má například společnost potíže se získáváním peněz na pokrytí výdajů nebo financování velkých projektů, může se vedení rozhodnout vydat nové akcie na pokrytí vznikajících kapitálových a dluhových potřeb. Investoři si musí dávat pozor na známky potenciálního rozmělnění akcií a pochopit, jaký to může mít dopad na jejich investice.

Nebezpečí ředění akcií se může objevit také tehdy, když společnost vydává akciové opce zaměstnancům nebo členům představenstva. Navíc k ředění akcií může dojít jako součást ředící akvizice, když společnost potřebuje vydat další akcie, aby zaplatila nákup jiné společnosti.

Příklad práva na předplatné

Nabídky upisovacích práv mohou být strukturovány několika způsoby. Dne 22. prosince 2017 dokončila společnost Schmitt Industries nabídku, ve které bylo vydáno 998 636 kmenových akcií. Společnost vydala jedno právo na každou kmenovou akcii a držitelé práv byli oprávněni nakoupit kmenové akcie výměnou tří práv a 2,50 dolaru za každou požadovanou akcii. Nabídka byla přepsána a dostupné nadlimitní akcie byly přiděleny poměrným dílem těm, kteří plně uplatnili svá práva v původní nabídce.