První národy

První národy je kanadský termín etnika, který označuje domorodé národy nacházející se na území dnešní Kanady a jejich potomky, kteří nejsou ani Inuité, ani Métisové. Aby popisné První národy neznamenaly jediné První národy, je důležité si uvědomit, že Inuité jsou také Zakládajícími národy (stejně jako předkové Metisů), tj. Inuité nedorazili po Prvních národech. Společně jsou… Pokračovat ve čtení První národy

Zásady mezikulturní komunikace

Zásady mezikulturní komunikace řídí proces výměny smysluplných a jednoznačných informací napříč kulturními hranicemi způsobem, který zachovává vzájemný respekt a minimalizuje antagonismus. Pro tyto účely je kultura sdíleným systémem symbolů, přesvědčení, postojů, hodnot, očekávání a norem chování. Označuje souvislé skupiny lidí, ať už pobývající zcela nebo částečně na území státu, nebo existující bez pobytu na určitém… Pokračovat ve čtení Zásady mezikulturní komunikace

Subkultura (antropologická)

Subkultura je v sociologii, antropologii a kulturních studiích skupina lidí s kulturou (ať už odlišnou nebo skrytou), která je odlišuje od širší kultury, do které patří. Pokud je určitá subkultura charakterizována systematickým odporem k dominantní kultuře, lze ji označit za kontrakulturu. Již v roce 1950 David Riesman rozlišoval mezi většinou, „která pasivně přijímala komerčně poskytované… Pokračovat ve čtení Subkultura (antropologická)

Lidé

Lidé nebo lidské bytosti jsou dvounozí primáti patřící k savčímu druhu Homo sapiens (latinsky: „moudrý muž“ nebo „vědoucí muž“) z čeledi Hominidae (lidoopi). Lidé mají vysoce vyvinutý mozek schopný abstraktního uvažování, jazyka a sebepozorování. Tato mentální schopnost v kombinaci se vzpřímeným tělem, které uvolňuje jejich horní končetiny pro manipulaci s předměty, umožnila lidem používat nástroje… Pokračovat ve čtení Lidé

Imigrace a kriminalita

Imigrace a kriminalita odkazuje na vnímané nebo skutečné vztahy mezi kriminalitou a imigrací. Příručka kriminálních korelátů (2009), přehled studií korelujících s kriminalitou, uvádí, že většina studií o přistěhovalcích zjistila vyšší míru kriminality. Ta se však značně liší v závislosti na zemi původu, přičemž přistěhovalci z některých regionů mají nižší míru kriminality než původní obyvatelstvo. V… Pokračovat ve čtení Imigrace a kriminalita

Genocida

Genocida je záměrná a systematická likvidace celé nebo části etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. Koncentrační tábor Buchenwald Zatímco přesná definice se mezi vědci zabývajícími se genocidou liší, právní definice je obsažena v Úmluvě Organizace spojených národů o zabránění a trestání zločinu genocidy (CPPCG) z roku 1948. Článek 2 této úmluvy definuje genocidu jako „jakýkoli… Pokračovat ve čtení Genocida

Rasa a inteligence

Bellova křivka ukazující výsledky studií porovnávajících rasy a etnické skupiny s IQ mezi testovanými subjekty v USA ukazuje rozdíly v průměrném skóre testů, i když rozdělení se překrývají, jak je vidět v tomto grafu založeném na Reynoldsovi a kol. 1987 (další odkazy viz poznámka pod čarou č. 2). Příčiny a význam různých průměrných skóre pro… Pokračovat ve čtení Rasa a inteligence

Jazykové profilování

Jazykové profilování je aspektem profilování a je praxí identifikace sociálních charakteristik jedince na základě sluchových podnětů, zejména dialektu a přízvuku. Teorie byla poprvé rozvinuta profesorem Johnem Baughem, aby vysvětlila diskriminační praktiky na trhu s bydlením založené na sluchovém redliningu budoucí klientely správci bytů. Jazykové profilování zahrnuje otázky soudního řízení, pracovních příležitostí a vzdělávání. Teorie je… Pokračovat ve čtení Jazykové profilování

Multikulturalismus

Termín multikulturalismus obecně odkazuje na faktický stav kulturní i etnické rozmanitosti v rámci demografie konkrétního společenského prostoru. Některé země mají oficiální politiky multikulturalismu zaměřené na zachování kultur nebo kulturních identit – obvykle kultur přistěhovaleckých skupin – v rámci sjednocené společnosti. V této souvislosti multikulturalismus prosazuje společnost, která rozšiřuje spravedlivý status na odlišné kulturní a náboženské… Pokračovat ve čtení Multikulturalismus

Identita (společenské vědy)

Identita je zastřešující termín používaný v rámci společenských věd k popisu individuálního chápání sebe sama jako diskrétní, oddělené entity. Tento termín, i když je obecný, může být dále specifikován obory psychologie a sociologie, včetně obou forem sociální psychologie. Identita může být v kontrastu s představou sebe sama. V psychologii se psychologická identita vztahuje k sebepředstavě… Pokračovat ve čtení Identita (společenské vědy)