Metoda výdajů

Co je metoda výdajů? Výdajová metoda je systém pro výpočet hrubého domácího produktu (HDP), který kombinuje spotřebu, investice, vládní výdaje a čistý vývoz. Je to nejběžnější způsob, jak odhadnout HDP. Říká, že vše, co soukromý sektor, včetně spotřebitelů a soukromých firem, a vláda utratí v rámci hranic konkrétní země, musí dohromady tvořit celkovou hodnotu všech… Pokračovat ve čtení Metoda výdajů

Mezipodnikové investice

Co je to mezipodnikové investování? K mezipodnikové investici může dojít, když společnost provádí jakoukoli investici do jiné společnosti. Tyto typy investic lze účtovat několika různými způsoby v závislosti na investici. Obecně platí, že nejširším a nejkomplexnějším způsobem, jak tyto typy investic zohlednit, je procentní podíl vlastnického podílu. Klíčové způsoby Pochopení mezipodnikových investic Může existovat celá… Pokračovat ve čtení Mezipodnikové investice

Retenční bonus

Co je Retention Bonus? Retenční bonus je cílená platba nebo odměna mimo pravidelný plat zaměstnance, která je nabízena jako pobídka k udržení klíčového zaměstnance na pracovním místě během zvláště klíčového hospodářského cyklu, jako je fúze nebo akvizice, nebo během klíčového výrobního období. Tato platba, která má zabránit zaměstnanci v odchodu z jeho pozice, je typicky… Pokračovat ve čtení Retenční bonus

Finanční zdraví

Co je finanční zdraví? Finanční zdraví je termín používaný k popisu stavu osobních peněžních záležitostí. Finanční zdraví má mnoho rozměrů, včetně výše úspor, které máte, kolik si odkládáte na důchod a kolik ze svého příjmu utrácíte na fixní nebo nezávazné výdaje. Klíčové způsoby Pochopení finančního zdraví Změřte si své finanční zdraví Abyste lépe pochopili své… Pokračovat ve čtení Finanční zdraví

Metoda vzorců

Co je to metoda vzorců? Metoda vzorce se používá pro výpočet výpovědních plateb u předčasně ukončené swapové smlouvy, kdy strana ukončující smlouvu kompenzuje ztráty, které nesla strana neukončující smlouvu v důsledku předčasného ukončení (tj. před jeho splatností). Klíčové způsoby Pochopení metody vzorců Metoda vzorců byla zavedena proto, aby stanovila jasnou metodiku pro výpočet výpovědních plateb… Pokračovat ve čtení Metoda vzorců

Nepřímá metoda

Co je to nepřímá metoda? Nepřímá metoda je jedním ze dvou účetních postupů používaných ke generování výkazu peněžních toků. Nepřímá metoda využívá zvýšení a snížení položek na řádku rozvahy k úpravě provozní části výkazu peněžních toků z akruální metody na hotovostní metodu účtování. Druhou možností pro vyplnění výkazu peněžních toků je přímá metoda, která uvádí… Pokračovat ve čtení Nepřímá metoda

Uvedená nemovitost

Co je uvedená nemovitost? Termínem vyjmenovaná nemovitost se rozumí určitý druh odepisovatelné nemovitosti, která může být primárně používána pro podnikatelské účely. Aby mohla být položka považována za vyjmenovanou nemovitost, musí být použita z více než 50% pro podnikatelské účely společnosti. To znamená, že majetek může být po zbývající dobu používán pro osobní účely. Na vyjmenovanou… Pokračovat ve čtení Uvedená nemovitost

Metoda pevné amortizace

Co je metoda pevné amortizace? Metoda pevného umořování odkazuje na jeden ze tří způsobů, jak mohou předčasní důchodci jakéhokoli věku získat přístup ke svým penzijním fondům bez postihu před dosažením 59½ podle pravidla 72 t. Metoda fixní amortizace rozkládá zůstatky na účtech důchodců na jejich zbývající očekávanou délku života podle odhadů v tabulkách Internal Revenue… Pokračovat ve čtení Metoda pevné amortizace

Definice metody sestupného salda

Co je metoda klesající rovnováhy? Metoda degresivního odpisování je zrychlený odpisový systém zachycující větší odpisové výdaje během dřívějších let doby použitelnosti aktiva a zachycující menší odpisové výdaje během pozdějších let aktiva. Klíčové způsoby Metoda klesající rovnováhy Jak vypočítat snížení zůstatku odpisů Odpisy metodou degresivního salda se vypočítají podle následujícího vzorce:  Snížení zůstatku Odpisy = C… Pokračovat ve čtení Definice metody sestupného salda

Způsob ocenění odpisu

Co je to oceňovací metoda odpisu? Oceňovací metoda odpisů je zjednodušená metoda používaná k ocenění ekonomické ztráty v hodnotě aktiva od počátku do konce vykazovaného období. Rozdíl mezi odhadnutými hodnotami představuje částku odpisů, kterou lze zaznamenat. Nejčastěji se používá při oceňování podniků. Klíčové způsoby Jak funguje oceňovací metoda odpisu Odpisy v ekonomii jsou měřítkem výše… Pokračovat ve čtení Způsob ocenění odpisu