Test akumulace peněžní hodnoty (CVAT)

Co je test akumulace peněžní hodnoty (CVAT)?

Test kumulace peněžní hodnoty (CVAT) je test pro určení, zda finanční produkt může být zdaněn jako pojistná smlouva, a nikoli jako investice.Test kumulace peněžní hodnoty (cash value accumulation test) slouží k zajištění toho, aby peněžní hodnota pojistné smlouvy nepřesáhla současnou hodnotu všech budoucích plateb pojistného z pojistky.

Klíčové způsoby

Pochopení testu akumulace hotovostní hodnoty (CVAT)

Schopnost projít testem kumulace peněžních hodnot (CVAT) je pro pojistníka i pojistitele neuvěřitelně důležitá. Pokud pojistný produkt neprojde, není již považován za pojistný produkt, a je tedy zdaněn jako investice.

Pojistné smlouvy mohou nabývat na hodnotě na základě odložené daně, přičemž plnění v případě smrti je osvobozeno od daně z příjmu. Většina ostatních investic je zdaněna jako běžný příjem, což znamená, že pokud test neprojde, povede to k vyšší daňové sazbě.

Metoda CVAT se používá v případě, že pojistník nechce být omezen výší pojistného, které lze do pojistky zaplatit, a chce maximalizovat pojistné plnění v případě smrti, které lze získat. Alternativně lze tuto metodu použít v případě, že pojistník plánuje vložit do pojistky předem velkou částku, ale chce omezit počáteční pojistné plnění v případě smrti.

Test akumulace peněžního ocenění vs. Guideline Premium Test (GPT)

Kromě CVAT má pojistitel možnost navrhnout pojistku tak, aby prošla metodickým testem pojistného (GPT). GPT omezuje pojistné, které pojistník platí v poměru k plnění v případě smrti, na rozdíl od CVAT, který omezuje peněžní hodnotu v poměru k plnění v případě smrti.

Základní rozdíl mezi těmito dvěma testy spočívá v tom, že CVAT omezuje peněžitou hodnotu v poměru k plnění v případě smrti, zatímco GPT omezuje placené pojistné v poměru k plnění v případě smrti. Pokud pojistná smlouva neuspěje v některém z těchto testů, pak se nepovažuje za životní pojistku a všechny výhody spojené s daní z příjmu jsou vyloučeny.

Doporučujeme:  Odchylka objemu výroby

Pojistitel musí uvést, který test bude k datu emise použit, a jakmile je pojistka vydána, nemůže se pojistitel rozhodnout použít místo toho druhou možnost testu. Volba testu může určit, jaké bude pojistné, peněžní hodnota a pojistné plnění.

Příklad testu akumulace hotovostní hodnoty (CVAT)

Podle CVAT testu nesmí hodnota hotovostního odbytného životní pojistky nikdy přesáhnout čisté jednorázové pojistné, které by bylo vyžadováno pro nákup stejných budoucích výhod, což vede k daňovým výhodám pro pojistníka.

Zde je příklad: pokud 150 000 dolarů za celou životní pojistku pro zdravého čtyřicátníka nese peněžní hodnotu 15 000 dolarů, aby byla způsobilá podle tohoto testu, musí být čisté jednotné pojistné pro tuto částku krytí v tomto věku alespoň 15 000 dolarů. Pokud je jednotné pojistné nižší než hodnota odbytného, pojistka neprojde CVAT a nebude se kvalifikovat jako životní pojištění, ale bude považována za investiční produkt, který bude podléhat vyšším daním.

Pro pojistníka je rozhodující, aby pochopil rozdíl produktu, protože se bude přímo vztahovat k výplatě, kterou příjemce obdrží. Zajištění toho, aby finanční produkt splňoval podmínky pojistného produktu, zaručí, že příjemce obdrží větší výplatu, když bude pojistka uplatněna.