Zisk před úroky a daněmi (EBIT)

Co je zisk před úroky a daněmi (EBIT)?

Zisk před úroky a daněmi (EBIT) je ukazatelem ziskovosti společnosti. EBIT lze vypočítat jako příjem minus výdaje bez daní a úroků. EBIT se také označuje jako provozní zisk, provozní zisk a zisk před úroky a daněmi.

Klíčové způsoby

EBIT (zisk před úroky a daněmi)

Vzorec a výpočet zisku před úroky a daněmi (EBIT)

EBIT

=

Příjmy

KÓDY

Provozní výdaje

Nebo

EBIT

=

Čistý příjem

+

Úrok

+

Daně

kde:

KÓDY

=

Náklady na prodané zboží

\begin{aligned} &\text{EBIT}\ =\ \text{Příjmy}\ -\ \text{KÓDY}\ -\ \text{Provozní výdaje}\\ &\text{Nebo}\\ &\text{EBIT}\ =\ \text{Čistý příjem}\ +\ \text{Úroky}\ +\\ \text{Daně}\\\ &\textbf{kde:}\\ &\text{KÓDY}\\ =\ \text{Náklady na prodané zboží} \end{aligned}

​EBIT = Příjmy − KÓDY − Provozní výdajeOrEBIT = Čistý příjem + Úroky + Daně kde:KÓDY = Náklady na prodané zboží​

Výpočet EBIT bere výrobní náklady společnosti včetně surovin a celkových provozních nákladů, které zahrnují mzdy zaměstnanců. Tyto položky se pak odečtou od výnosů. Kroky jsou uvedeny níže:

Pochopení EBIT

EBIT měří zisk, který společnost generuje ze svých operací, čímž se stává synonymem provozního zisku.Tím, že ignoruje daně a úrokové náklady, zaměřuje se EBIT výhradně na schopnost společnosti generovat zisk z operací, přičemž ignoruje proměnné, jako je daňové zatížení a kapitálová struktura. EBIT je obzvláště užitečnou metrikou, protože pomáhá identifikovat schopnost společnosti generovat dostatečný zisk, aby byla zisková, splácet dluh a financovat probíhající operace.

EBIT a daně

EBIT je také užitečný pro investory, kteří porovnávají více společností s různými daňovými situacemi. Například řekněme, že investor uvažuje o nákupu akcií společnosti, EBIT může pomoci určit provozní zisk společnosti bez zahrnutí daní do analýzy. Pokud by společnost nedávno obdržela daňovou úlevu nebo došlo ke snížení firemních daní ve Spojených státech, čistý příjem nebo zisk společnosti by se zvýšil.

EBIT však z analýzy odstraňuje výhody z daňového škrtu. EBIT je užitečný, když investoři porovnávají dvě společnosti ve stejném odvětví, ale s odlišnými daňovými sazbami.

EBIT a dluh

EBIT je užitečný při analýze společností, které jsou v kapitálově náročných odvětvích, což znamená, že společnosti mají ve svých rozvahách značné množství fixních aktiv. Fixní aktiva jsou fyzická aktiva, zařízení a vybavení a jsou obvykle financována dluhem. Například společnosti v ropném a plynárenském průmyslu jsou kapitálově náročné, protože musí financovat svá vrtná zařízení a ropné plošiny.

V důsledku toho mají kapitálově náročná odvětví vysoké úrokové výdaje kvůli velkému dluhu ve svých rozvahách. Nicméně dluh, pokud je správně spravován, je nezbytný pro dlouhodobý růst společností v tomto odvětví.

Společnosti v kapitálově náročných odvětvích mohou mít ve srovnání mezi sebou více či méně dluhů. V důsledku toho by společnosti měly ve srovnání mezi sebou více či méně úrokových výdajů. EBIT pomáhá investorům analyzovat provozní výkonnost společností a jejich potenciál výdělku a zároveň odstraňuje dluh a z něj vyplývající úrokové výdaje.

Doporučujeme:  Standardní tabulka běžné úmrtnosti komisařů

Použití EBIT

Řekněme, že uvažujete o investici do společnosti, která vyrábí strojní díly. Na konci loňského fiskálního roku společnosti byly ve výsledovce tyto finanční údaje:Výnosy:

$

1

,

,

Náklady na prodané zboží:

$

3

,

,

\begin{aligned} &\text{Výnosy: } \$10,000,000\ &\text{Náklady na prodané zboží: } \$3,000,000\\ &\text{Hrubý zisk: } \$7,000,000 \end{aligned}

​Výnosy: $10,000,000Náklady na prodané zboží: $3,000,000​S

G

&

A

:

$

2

,

,

SG\&A: \$2,000,000

SG&A:$2,000,000

Provozní zisk nebo EBIT pro společnost by byl hrubý zisk minus prodejní, správní a režijní náklady:EBIT:

$

5

,

,

¬ \begin{aligned} \text{EBIT: } &\$5,000,000\\ &\text{or }(\$10,000,000\ -\ \$3,000,000\ -\\ \$2,000,000) \end{aligned}

EBIT: ​$5,000,000​

Aplikace EBIT

Existují různé způsoby výpočtu EBIT, který není GAAP​ metrikou, a proto není v účetní závěrce obvykle označen konkrétně jako EBIT (ve výsledovce společnosti může být vykázán jako provozní zisk). Vždy začněte s celkovými výnosy nebo celkovými tržbami a odečtěte provozní náklady, včetně nákladů na prodané zboží. Můžete si vzít jednorázové nebo mimořádné položky, jako jsou příjmy z prodeje majetku nebo náklady na soudní řízení, protože ty se nevztahují k hlavní činnosti podniku.

Také pokud má společnost neprovozní výnosy, například výnosy z investic, mohou být (ale nemusí být) zahrnuty. V tomto případě se EBIT liší od provozních výnosů, které, jak název napovídá, nezahrnují neprovozní výnosy.

Jiným způsobem, jak vypočítat EBIT, je vzít čistý výnos (zisk) z výsledovky a sečíst náklady na daň z příjmu a úrokové náklady zpět do čistého výnosu.

EBIT vs. EBITDA

EBIT je provozní zisk společnosti bez úrokových nákladů a daní. EBITDA nebo (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) však bere EBIT a při výpočtu ziskovosti odečítá odpisy a amortizační výdaje. EBITDA stejně jako EBIT také vylučuje daně a úrokové výdaje z dluhu.Mezi EBIT a EBITDA jsou ale rozdíly.

U společností s významným objemem dlouhodobých aktiv mohou odepisovat náklady na nákup těchto aktiv po dobu jejich životnosti. Jinými slovy, odpisy umožňují společnosti rozložit náklady na aktivum na mnoho let nebo na dobu životnosti aktiva. Odpisy zachraňují společnost před zachycením nákladů na aktivum v roce, kdy bylo aktivum zakoupeno. V důsledku toho náklady na odpisy snižují ziskovost.

U podniků s významným objemem fixních aktiv mohou náklady na odpisy ovlivnit čistý příjem nebo výsledek hospodaření. EBITDA měří zisk podniku odstraněním odpisů. Výsledkem je, že EBITDA pomáhá snížit ziskovost provozní výkonnosti podniku. EBIT i EBITDA mají své přednosti a využití ve finanční analýze.

Omezení EBIT

Jak bylo uvedeno výše, odpisy jsou zahrnuty do výpočtu EBIT a mohou vést k různým výsledkům při porovnávání společností v různých odvětvích. Pokud investor porovnává společnost s významným množstvím fixních aktiv se společností, která má málo fixních aktiv, odpisové náklady by poškodily společnost s fixními aktivy, protože tyto náklady snižují čistý příjem nebo zisk.

Doporučujeme:  Monolin

Také společnosti s velkým objemem dluhu budou mít pravděpodobně vysoké úrokové výdaje. EBIT odstraňuje úrokové výdaje a tím zvyšuje potenciál zisku společnosti, zejména pokud má společnost značný dluh. Nezahrnutí dluhu do analýzy může být problematické, pokud společnost zvýší svůj dluh kvůli nedostatečnému peněžnímu toku nebo špatným prodejním výsledkům. Je také důležité vzít v úvahu, že v prostředí rostoucích sazeb porostou úrokové výdaje pro společnosti, které nesou dluh ve své rozvaze, a musí být vzaty v úvahu při analýze financí společnosti.

A konečně, výpočet EBIT může být obtížný, zejména pro ty, kteří s ním nemusí být obeznámeni. Každý, kdo bojuje s určením této hodnoty, může zvážit oslovení jedné z nejlepších online účetních firem.

Real-World Example of EBIT

Jako příklad uvádíme výsledovku společnosti Procter & Gamble Co za rok končící 30. června 2016 (všechna čísla v milionech USD):

Pro výpočet EBIT odečteme od čistých tržeb náklady na prodané zboží a prodejní, správní a režijní náklady. P&G však měla jiné druhy výnosů, které lze zahrnout do výpočtu EBIT. P&G měla neprovozní výnosy a úrokové výnosy a v tomto případě vypočítáme EBIT následovně:

EBIT

=

NS

KÓDY

SG&A

+

NOI

+

II

EBIT

=

a)

$

65

,

299

a)

a)

$

32

,

909

a)

a)

$

18

,

949

a)

+

a)

$

325

+

a)

$

182

a)

=

a)

$

13

,

948

kde:

NS

=

Čisté tržby

SG&A

=

Prodejní, všeobecné, a administrativní výdaje

NOI

=

Provozní výnosy

II

=

Úrokové výnosy

\begin{aligned} &\text{EBIT}\ =\ \text{NS}\ -\ \text{COGS}\ -\ \text{SG\&A}\ +\ \text{NOI}\ +\ \text{II}\\ &\begin{aligned} \text{EBIT}\ &=\ \$65,299\ -\ \$32,909\ -\ \$18,949\ +\ \$325\\ &\quad+\ \$182\ =\ \$13,948 \end{aligned}\\ &\textbf{where:}\\ &\text{NS}\ =\ \text{Net sales}\\\ &\text{SG\&A}\\ =\ \text{Prodejní, obecné a administrativní výdaje}\\\ &\text{NOI}\ =\ \text{Provozní příjmy}\\\ &\text{II}\ =\ \text{Úrokové výnosy} \end{aligned}

​EBIT = NS − COGS − SG&A + NOI + IIEBIT ​= $65,299 − $32,909 − $18,949 + $325+ $182 = $13,948​kde:NS = Čisté prodejeSG&A = Prodejní, obecné, a správní výdajeNOI = Neprovozní přírůstkyII = Výnosy z úroků​

Pro fiskální rok končící rokem 2015 měla P&G venezuelský poplatek. Zda zahrnout venezuelský poplatek vyvolává otázky. Jak bylo uvedeno výše, společnost může vyloučit jednorázové výdaje. V tomto případě vysvětlila poznámka ve výsledkové zprávě za rok 2015, že společnost nadále působí v zemi prostřednictvím dceřiných společností. Kvůli kapitálové kontrole, která v té době platila, P&G přijímala jednorázový zásah, aby odstranila venezuelská aktiva a závazky ze své rozvahy.

Podobně můžeme argumentovat vyloučením úrokových výnosů a ostatních neprovozních výnosů z rovnice. Tyto úvahy jsou do jisté míry subjektivní, ale měli bychom aplikovat konzistentní kritéria na všechny srovnávané společnosti. U některých společností může být výše úrokových výnosů, které vykazují, zanedbatelná a lze ji vynechat. Jiné společnosti, například banky, však generují značnou výši úrokových výnosů z investic, které drží do dluhopisů nebo dluhových nástrojů.

Doporučujeme:  First Notice of Loss (FNOL)

Dalším způsobem, jak vypočítat fiskální EBIT P&G za rok 2015, je pracovat odspodu nahoru, počínaje čistým ziskem. Nevšímáme si nekontrolních podílů, protože se zabýváme pouze provozem společnosti a ze stejného důvodu odečítáme čistý zisk z ukončeného provozu. Poté opět přičteme daně z příjmu a úrokové náklady, abychom získali stejný EBIT, který jsme získali metodou shora dolů:

EBIT

=

SC

NEDO

+

IT

+

IE

Proto EBIT

=

a)

$

10

,

604

a)

a)

$

577

a)

+

a)

$

3

,

342

+

a)

$

579

a)

=

a)

$

13

,

948

kde:

SC

=

Čisté výdělky

NEDO

=

Čistý zisk z ukončených operací

IT

=

Daně z příjmu

IE

=

Úrokové náklady

\begin{aligned} &\text{EBIT}\ =\ \text{NE}\ -\ \text{NEDO}\ +\ \text{IT}\ +\ \text{IE}\\ &\begin{aligned} \text{Proto, EBIT}\ &=\ \$10,604\ -\ \$577\ +\ \$3,342\\ &\quad +\\ \$579\ =\ \\$13,948\end{aligned}\\ &\textbf{where:}\\ &\text{NE}\ =\ \text{Čisté zisky}\\\ &\text{NEDO}\ =\ \text{Čisté příjmy z ukončených operací}\\ &\text{IT}\ =\ \text{Daně z příjmu}\\\ &\text{IE}\ =\ \text{Úrokové výdaje} \end{aligned}

​EBIT = NE − NEDO + IT + IEProto, EBIT ​= $10,604 − $577 + $3,342+ $579 = $13,948​kde:NE = Čistý výdělekNEDO = Čistý výdělek z ukončených činnostíIT = Příjmové daněIE = Úrokový výdaj​

Proč je EBIT důležitý?

EBIT je důležitým měřítkem provozní efektivity firmy. Protože nezohledňuje nepřímé výdaje, jako jsou daně a dlužné úroky z dluhů, ukazuje, kolik podnik vydělává na svých hlavních činnostech.

Jak se vypočítává EBIT?

EBIT se vypočítá odečtením nákladů společnosti na prodané zboží (COGS) a jejích provozních nákladů od jejích výnosů. EBIT lze také vypočítat jako provozní výnosy a neprovozní výnosy po odečtení provozních nákladů.

Jaký je rozdíl mezi EBIT a EBITDA?

EBIT i EBITDA odstraňují náklady na dluhové financování a daně, zatímco EBITDA dělá další krok tím, že vrací odpisové a amortizační výdaje zpět do zisku společnosti. Protože odpisy nejsou zachyceny v EBITDA, může to vést k deformaci zisku pro společnosti s velkým objemem fixních aktiv a následně značných odpisových výdajů. Čím větší jsou odpisové výdaje, tím více to zvýší EBITDA.

Jak analytici a investoři využívají EBIT?

Kromě získání představy o ziskovosti z operací se EBIT používá v několika finančních poměrech používaných v základní analýze. Například poměr pokrytí úroků dělí EBIT podle úrokových nákladů a násobek EBIT/EV porovnává zisk firmy s její podnikovou hodnotou.